Pravidlá predajnej akcie Electrolux – Wellbeing Cashback

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Electrolux Wellbeing Cashback (ďalej len „predajnej akcie"). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je Electrolux s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, Slovensko, IČO: 52542319, DIČ: 2121068213 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 2. 10. 2023 00:01 hod. do 17. 12. 2023 23:59 hod. (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická nepodnikajúca osoba starší 18 let s trvalým bydliskom a bankovým účtom vedeným v EUR na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

4. Produkty zaradené do predajnej akcie a výška bonusu:

Zákazník, ktorý zakúpi niektorý z nižšie uvedených produktov značky Electrolux a ktorý splní všetky ostatné podmienky akcie, získa nasledujúci bonus:

Modelový rad

Model vysávače

PNC

Cashback

Tyčový vysávač Electrolux 800

EP81HB25SH

900402025

60 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 800

EP81U25ULT

900402027

60 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 800

EP81UB25GG

900402023

60 EUR

Modelový rad

Model vysávače

PNC

Cashback

Tyčový vysávač Electrolux 700

EP71AB14UG

900402141

60 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 700

EP71HB14UV

900402143

60 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 700

EP71UB14DB

900402140

60 EUR

Modelový rad

Model vysávače

PNC

Cashback

Tyčový vysávač Electrolux 600

ES62AB25UG

900402091

60 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 600

ES62CB25DH

900402088

60 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 600

ES62CB25UG

900402089

60 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 600

ES62HB25UV

900402093

60 EUR

Modelový rad

Model vysávače

PNC

Cashback

Tyčový vysávač Electrolux 500

ES52AB25WB

900402199

40 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 500

ES52C212XN

900402197

40 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 500

ES52CB21DB

900402192

40 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 500

ES52CB18DB

900402190

40 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 500

ES52CB18SH

900402189

40 EUR

Tyčový vysávač Electrolux 500

ES52HB25SH

900402202

40 EUR

Modelový rad

Model vysávače

PNC

Cashback

Vreckový vysávač Pure D9

PD91-8SSM

900258356

30 EUR

Vreckový vysávač Pure D9

PD91-ANIMA

900258360

30 EUR

Modelový rad

Model vysávače

PNC

Cashback

Vreckový vysávač Pure D8.2

PD82-4MB

900258493

30 EUR

Vreckový vysávač Pure D8.2

PD82-4MG

900258492

30 EUR

Vreckový vysávač Pure D8.2

PD82-4ST

900258495

30 EUR

Vreckový vysávač Pure D8.2

PD82-8DB

900258497

30 EUR

Vreckový vysávač Pure D8.2

PD82-ALRG

900258499

30 EUR

Vreckový vysávač Pure D8.2

PD82-ANIMA

900258498

30 EUR

Modelový rad

Model vysávače

PNC

Cashback

Vreckový vysávač Electrolux 600

EB61A5UG

900258632

20 EUR

Vreckový vysávač Electrolux 600

EB61C1OG

900258620

20 EUR

Vreckový vysávač Electrolux 600

EB61C2DBP

900258623

20 EUR

Vreckový vysávač Electrolux 600

EB61C3WBL

900258627

20 EUR

Vreckový vysávač Electrolux 600

EB61C4DB

900258631

20 EUR

Vreckový vysávač Electrolux 600

EB61H6SW

900258635

20 EUR

Vreckový vysávač Electrolux 600

EB61CWPTD

900258648

20 EUR

Modelový rad

Model vysávače

PNC

Cashback

Bezvreckový vysávač Electrolux 600

EL61A4UG

900258548

20 EUR

Bezvreckový vysávač Electrolux 600

EL61C2OG

900258543

20 EUR

Bezvreckový vysávač Electrolux 600

EL61C3DB

900258546

20 EUR

Bezvreckový vysávač Electrolux 600

EL61H4SW

900258547

20 EUR

Prodejná akcia sa vzťahuje len na domáce spotrebiče dovezené do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux s.r.o.

Spoločnosť Electrolux s.r.o. si vyhradzuje právo posúdenie pôvodu do akcie prihláseného produktu.

Distribúciu bonusu vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., IČO: 261 29 833 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

5. Podmienky účasti v predajnej akcii

5.1. Zakúpenie jedného alebo viacerých z vyššie uvedených produktov, ktoré sú súčasťou tejto akcie, u vybraných predajcov, ktorých zoznam je po celú dobu akcie k dispozícii na stránkach www.electrolux.sk/local/promotions/jednoduche-upratovanie/ pri danej predajnej akcii.

5.2. Nákup sa uskutoční v období od 2. 10. 2023 00:01 hod. do 17. 12. 2023 23:59 hod.

5.3. Registrácia produktu do promo akcie a kompletné doplnenie informácií o nákupe a bankovom účte do 10 dní od nákupu produktu.

5.3.1. Registrácia účastníkov, ktorí majú k dispozícii doklad o zaplatení alebo faktúru vystavenú do 17. 12. 2023 23:59 hod.:

5.3.1.1. Registrácia do promo akcie do 10 dní od nákupu na prebieha cez stránku www.electrolux.sk/local/promotions/jednoduche-upratovanie/. Kliknutím na odkaz uvedený v záložke Cashback sa zákazník dostane tu: https://cashback3.moj-electrolux.sk, kde je nutné nákup riadne zaregistrovať.

5.3.1.2. Registráciu nákupu na externej stránke musí účastník realizovať najneskôr do 10. 1. 2024 23:59 hod.

Na uvedenej webovej adrese musí účastník doplniť nasledujúce údaje:

- Názov modelu vysávača, sériové číslo (na tele vysávača za názvom „Serial NR“), dátum nákupu a názov predajcu, u ktorého produkt zakúpil

- Osobné údaje, kontaktný e-mail a telefónne číslo

- Číslo bankového účtu

- Digitálnu kópiu faktúry či účtenky (formáty: .jpg alebo .pdf)

- Dodatočné informačné otázky k nákupu

5.4. Produkty musia byť objednané alebo zakúpené v čase konania akcie. V prípade, že účastník predajné akcie zakúpený produkt vráti, stráca na príslušný bonus nárok.

5.5. Zľavové kódy prevyšujúce 25%, vydané na nákup na electrolux.sk, nie je možné kombinovať s touto predajnou akciou. Účastníci, ktorí uplatnili na nákup spotrebičov zaradených do akcie zľavu prevyšujúcu 25% na webe electrolux.sk, strácajú na príslušný bonus nárok.

5.6. Nárok na bonus v rámci tejto akcie nemôže byť kombinovaný s inými zľavovými akciami, ktoré prebiehali pred začiatkom akcie Electrolux teda pred 2. 10. 2023 a kde došlo k vystaveniu faktúry či dodaniu produktu neskôr, tj. už v dobe konania tejto promo akcie.

5.7. Ponuka sa nevzťahuje na produkty, ktoré sú v čase akcie len na objednanie a budú dodané účastníkovi predajnej akcie až po skončení akcie.

5.8. Po overení registračných údajov pri registrácii produktu, doplnení údajov o nákupe, dodaní finálnych faktúr, doplnení čísla bankového účtu na externej stránke bude účastníkovi súťaže najneskôr do 45 dní odoslaný príslušný bonus.

5.9. V prípade zadania nesprávneho e-mailu stráca účastník predajnej akcie na príslušný bonus nárok.

5.10. V prípade nedostačujúcich či chybných údajov bude účastník predajnej akcie kontaktovaný e-mailom a vyzvaný na doplnenie informácií. Usporiadateľ akcie si vymedzuje právo vyžiadať si ďalšie doklady. Spoločnosť Electrolux s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a ak nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Ak podklady odosielateľ nedostane do 14 dní od vyzvania, bude registrácia zamietnutá. Účastník predajnej akcie zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov.

5.11. Tým, že účastník predajnej akcie vykoná registráciu produktu, doplnenie informácií o nákupe a doplnenie čísla účtu, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami.

Do predajnej akcie nebudú najmä zaradené registrácie vykonané mimo času konania predajnej akcie či registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií.

Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky - dokladu o zaplatení akčného výrobku na overenie nákupu (ďalej len „účtenka“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akčného výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru lem oni s.r.o. prostredníctvom kontaktného formulára na webe www.electrolux.sk/local/promotions/jednoduche-upratovanie/

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajné akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.

Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá.

V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto urobené písomne ​​vo forme dodatku a zverejnené na www.electrolux.sk/local/promotions/jednoduche-upratovanie/. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie bonusu v predajnej akcii.